Egyszerűsített honosítási eljárás esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot a konzulátussal a Consulate.osl@mfa.gov.hu e-mail címen!

A hatékony ügyintézés érdekében időpont csak akkor foglalható, ha az eljáráshoz minden nyomtatvány előzetes egyeztetése megtörtént és minden szükséges okirat rendelkezésre áll. Ehhez a lap alján található formanyomtatványokat kék tollal, nyomtatott betűkkel vagy géppel kell kitölteni, majd azokat dátum, aláírás nélkül, PDF formátumban, a felsorolt okiratok (pld. külföldi anyakönyvi kivonatok, névváltoztatási okirat, egyes országok pld. Norvégia vagy Izland esetében Apostille pecséttel ellátva, valamint a személyes okiratok) másolataival együtt meg kell küldeni a Consulate.OSL@mfa.gov.hu e-mail címre. Az ellenőrzést és az esetleges korrekciók átvezetését követően, ha minden adatlap elkészült és minden okirat rendelkezésre áll, kérhető az időpont a személyes ügyintézéshez.   

I., A kérelem benyújtásának feltételei

  1. A kérelmező (visszahonosítás) vagy valamely felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását VAGY
  2. magyar állampolgárral legalább tíz éve érvényes házasságban él, VAGY
  3. magyar állampolgárral öt éve él házasságban és közös gyermekük született
  4. A magyar nyelvet érti és beszéli.
  5. A magyar jog szerint büntetlen előéletű és a kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban.
  6. A kérelmező honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti.

II., Kérelem benyújtásának módja

A kérelmet csak személyesen lehet benyújtani egy előre lefoglalt időpontban, miután minden szükséges adatlap és okirat konzulátussal történő előzetes egyeztetése megtörtént. Az ügyintézés során a kérelmezőknek igazolniuk kell a személyazonosságukat egy legalább további 1 évig érvényes fényképes, személyazonosításra alkalmas okirattal (személyazonosító igazolvány vagy útlevél).

Kiskorú gyermekek (18. életévét be nem töltött) vagy cselekvőképtelen nagykorúak nevében a törvényes képviselők (szülő, gyám, gondnok) terjeszthetnek elő kérelmet.

Minden kérelmező személyes megjelenése kortól függetlenül kötelező az eskü/fogadalomtétel alkalmával átadásra kerülő, hivatalból kiadott személyazonosító igazolványhoz történő biometrikus adatok (fénykép, 12 éves kor felett aláírás és 6 éves kor felett ujjnyomat) rögzítése céljából.

Kiskorú gyermek honosításához mindkét szülőnek hozzá kell járulnia. Ha csak az egyik szülő tud megjelenni a kérelembeadáskor, úgy a másik szülő részéről közjegyzői okiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozat szükséges!

Kérjük ügyfeleinket, hogy amennyiben magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkeznek, úgy a magyar lakcímkártyájukat és/vagy amennyiben rendelkezésre áll a magyarországi tartózkodást igazoló EGT regisztrációs kártyájukat is hozzák magukkal a kérelembeadáshoz.

III., Magyar nyelvtudás

Ezúton szeretnénk hangsúlyozni, hogy a magyar állampolgárság egyszerűsített honosítással történő megszerzésének egyik alapvető törvényi feltétele, hogy a kérelmező kommunikációs szinten értse és beszélje a magyar nyelvet, honosítási kérelmét önállóan, segítség nélkül elő tudja terjeszteni, az ügyintéző által feltett egyszerű kérdésekre önállóan, kifejtett mondatokban válaszolni tudjon. Amennyiben a nyelvtudás ellenőrzésekor a kérelmező nem éri el a megfelelő szintet, azt a kérelemben a konzulátus rögzíteni köteles, így honosítási kérelmében nem számíthat pozitív döntésre.

A 14. életévét betöltött kérelmező magyar nyelvtudását a kérelmet átvevő szerv ellenőrzi, a kérelem nyomtatványon tanúsítja. A 14. életévét be nem töltött kérelmezők nyelvtudása is ellenőrizhető, ha feltételezhető, hogy a honosítási eljárás befejezéséig ők a 14. életévüket betöltik és ezáltal az állampolgársági eskü/fogadalom letételére saját nevükben, személyesen válnak jogosulttá. (Cselekvőképtelen kiskorúak esetén a törvényes képviselő nyelvtudása az irányadó.)

Amennyiben hallás- vagy beszédképességét az ügyfél elvesztette, úgy kérelméhez az erről szóló orvosi igazolást, hiteles magyar nyelvű fordítással egybefűzve csatolnia kell; ebben az esetben írásban fogják magyar nyelvtudását vizsgálni. A magyar nyelvtudás a honosítási eljárás bármely szakaszában vizsgálható.

IV., Szükséges dokumentumok:

1. Kitöltött, aláírás, dátum nélküli honosítási/visszahonosítási kérelem

2. Kézzel írt önéletrajz Nem kell csatolni a honosítási és visszahonosítási kérelemhez a formanyomtatványon a saját kézzel írt önéletrajzot, ha a kérelmező igazolja, hogy egészségi állapotának tartós és visszafordíthatatlan romlása miatt képtelen saját kézzel történő önéletrajz írására. Nincs szükség orvosi igazolás benyújtására, ha az írásképtelenség ténye igazolás nélkül is egyértelműen megállapítható.

3. Kérelmező születési, házassági, válási okirata hiteles fordítással, norvég, izlandi okiratok esetén Apostille pecséttel (norvég dokumentum esetén Skatteetaten-től igényelhető). Angol, német, francia nyelvű születési és házassági anyakönyvi kivonatokról nem szükséges fordítás.

4. Addig a felmenőig visszamenőleg a születési, házassági, esetleg halotti anyakönyvi kivonat hiteles fordítással, Apostille pecséttel (ha szükséges), akire hivatkozva az állampolgárságot kéri (lehet szülő, nagyszülő, dédszülő). Angol, német, francia nyelvű születési és házassági anyakönyvi kivonatokról nem szükséges fordítás.

Ha például nagyszülő volt magyar állampolgár: szülő születési anyakönyvi kivonata, házassági anyakönyvi kivonata, a hivatkozott nagyszülő születési anyakönyvi kivonata és házassági anyakönyvi kivonata. Fontos, hogy a leszármazási lánc követhető legyen.

5. Születés és házasságkötés (ha házas) vagy válás (amennyiben elvált) hazai anyakönyvezéséhez szükséges kitöltött adatlap – aláírás, dátum nélkül.

6. 2 db színes igazolványkép – 3,5 x 4,5 cm – fehér háttérrel, szemből fotózva, fotópapírra nyomtatva.

7. Amennyiben magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkeznek, úgy a magyar lakcímkártya és egyéb meglévő magyar dokumentumok bemutatása is szükséges.

8. Minimum 1 évig érvényes külföldi útlevél a személyazonosság igazolására

Az eljárás részleteiről bővebben a www.allampolgarsag.gov.hu címen olvashatnak.

A folyamatban lévő ügyekben  a konzulátus nem tud tájékoztatást adni az ügy állásáról.

V., Az eljárás, eskü- és fogadalomtétel:

A kérelem elbírálásának határidejébe nem számít bele a hiánypótlásra felhívástól annak teljesítéséig terjedő idő; az eljárás felfüggesztésének tartama; a szakhatósági véleményezés időtartama; valamint az állampolgárságot érintő adat vagy okirat beszerzése érdekében más hatósághoz vagy állami szervhez intézett megkereséstől a válasz megérkezéséig terjedő idő.

A magyar állampolgárság megszerzéséről a Köztársasági Elnök honosítási okiratot ad ki. Ezt követően a kérelmezőnek állampolgársági esküt vagy fogadalmat kell tennie, melyre az általa a kérelemnyomtatványon megjelölt hely szerint illetékes polgármesteri hivatal/külföldön Magyarország külképviselete küldi meg a felhívást. A kérelmező a magyar állampolgárságot az eskü vagy a fogadalom letételének napjával szerzi meg. Amennyiben az eskü vagy fogadalom letételére az első felhívást követő egy éven belül nem kerül sor, a honosítási okirat hatályát veszti.

A magyar állampolgárság visszavonható attól a személytől, aki magyar állampolgárságát a jogszabályok megszegésével, így különösen valótlan adatok közlésével, illetve adatok vagy tények elhallgatásával a hatóságot félrevezetve szerezte meg.

VI., Útlevél igénylése a honosítás után:

Azon honfitársaink, akik már letették az állampolgársági esküt, útlevelet sürgősséggel a honosítási okirat birtokában Budapesten, a Központi Okmányirodában – XIII. kerület, Visegrádi út 110-112. – igényelhetnek (www.nyilvantarto.hukozponti.okmanyiroda@mail.ahiv.hu, telefon: +36 (1) 452-3622).

Útlevélkérelmet a konzulátuson, előzetes időpontfoglalás után is be lehet nyújtani. Az igényléssel kapcsolatos információk az „Útlevélügyek" menüpont alatt találhatók meg.
 

Eljáráshoz kapcsolódó anyagok, mellékletek:

Honosítási-visszahonosítási kérelem

Adatlap honosítással/visszahonosítással magyar állampolgárságot szerzett kérelmezők külföldön történt születésének hazai anyakönyvezéséhez

Adatlap honosítással/visszahonosítással magyar állampolgárságot szerzett kérelmezők külföldön kötött házasságának hazai anyakönyvezéséhez

Adatlap házasság / bejegyzett élettársi kapcsolat külföldön történt megszüntetésének anyakönyvezéséhez

Information on the simplified naturalisation process

Tájékoztató az egyszerűsített honosítási eljárásról

Tájékoztató az adatlap kitöltéséhez